Bà: Phó Nam Phượng

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông: Hoàng Thế Vũ

PHÓ GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC

Bà: Phan Thanh Nguyệt

PHÓ GIÁM ĐỐC KẾ TOÁN TRƯỞNG

Ông: Nguyễn Văn Hải

PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Bà: Huỳnh Thị Ngọc

PHÓ GIÁM ĐỐC NỘI CHÍNH

fabico

Các Phòng Ban Chức Năng

Văn Phòng Công Ty

Chánh VP: (Bà) Nguyễn Võ Thùy Nương

Phó Chánh VP: (Ông) Lê Viết Việt Trung

Phòng Nghiệp Vụ

Trưởng Phòng: (Bà) Trần Thị Thanh Xuân

Trưởng Phòng: (Ông) Thái Văn Thảo

Phòng Kế Hoạch – Tài Chính

Phó Phòng: (Bà) Lê Thị Ngoan

Phó Phòng: (Ông) Lê Trần Bảo Phương

Phòng Kho Vận

Trưởng Kho: (Ông) Nguyễn Bá Tùng

Phó Kho: (Ông) Trần Trọng Khanh

Phó Kho: (Ông) Lê Văn Thắng

Phòng MKT – IT – TMDT

Trưởng Phòng: (Bà) Đinh Thị Hạnh

Phó Phòng: (Bà) Nguyễn Phước Xuân An

Trung Tâm Phân Phối

Trưởng TTPP: (Ông) Nguyễn Văn Hải

Phó TTPP: (Ông) Trần Thanh Sơn

Phó TTPP: (Ông) Cao Thủy Thanh Trân